Regulamin wyjazdów na narty

Regulamin i warunki uczestnictwa w wyjazdach na narty
Regulamin uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Fundację SlowMania (zwanej dalej organizatorem),
1. Organizatorem wyjazdów jest Fundacja „SlowMania” z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 166/29 , 53-139 Wrocław, NIP 8992757413.
2. Organizator, zobowiązuje się zorganizować wyjazdy zgodnie z ofertą, dostępną na stronie www.slowmania.pl w terminach zawartych w danej ofercie i na podstawie warunków szczegółowo w niej określonych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ofercie, w przypadku zaistnienia niezależnych od niej okoliczności uniemożliwiających jej realizację.
4. W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych, w wyniku zdarzeń losowych i nadzwyczajnych mających cechy siły wyższej takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, strajki, rozruchy i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi świadczenia, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. W przypadku odwołania świadczeń z wyżej wymienionych przyczyn, zamawiający otrzymuje zwrot wniesionych wpłat .
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku niewystarczającej ilości uczestników (mniej niż 15 osób).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia alternatywnego programu wyjazdu w przypadku warunków śniegowych niewystarczających do uprawiania narciarstwa lub snowboardu.
7. Organizator określa minimalną liczbę osób wymaganą do utworzenia grupy snowboardowej lub narciarskiej :
– szkolenie od podstaw dla dorosłych i dzieci powyżej 7 roku życia – min.4 osoby
– szkolenie od podstaw dla dzieci w wieku 4-6 lat – min.3 osoby
– szkolenie dla dzieci jeżdżących w wieku 5-6 lat – min. 4 osoby
– szkolenie dla osób jeżdżących od 7 lat – min 5 osoby.
Nie utworzenie grupy szkoleniowej nie wpływa na pozostałe świadczenia w ramach wyjazdu, ponieważ jest opcją dodatkową zależną od ilości zebranych uczestników.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy organizatora.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie, zagubienie rzeczy osobistych i wypożyczonych przez uczestnika.
10. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w wyjazdach zorganizowanych przez organizatora wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Zgłoszenia na wyjazd organizator przyjmuje drogą e-mailową.
12. Wszelkie informacje wysłane przez organizatora na podany przez uczestnika adres e-mail uznaje się za doręczone do uczestnika.
13. Wpłata pierwszej transzy równoznaczna jest z rezerwacją miejsca i akceptacją regulaminu.
14. Pozostała część opłaty za wyjazd powinna zostać wpłacona zgodnie z danymi zawartymi w ofercie umieszczonej na stronie www.slowmania.pl. W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona pierwsza transza przepada, a rezerwacja zostaje anulowana.
15. W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze świadczeń z powodów niezależnych od organizatora , organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty od uczestnika kwot stanowiących równowartość kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania świadczenia. Koszty rezygnacji z uczestnictwa wynoszą:
30 % całkowitego kosztu , o ile rezygnacja nastąpi w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,
40 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,
50 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,
75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,
90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem wyjazdu.
16. Wszystkie koszty rezygnacji płatne są natychmiast. Już zapłacone zaliczki będą zaliczone na poczet kosztów rezygnacji, na co uczestnik wyraża zgodę.
17. W przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestnik ma możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział w wyjeździe z którego uczestnik chce zrezygnować.
18. Dojazd na miejsce pobytu organizowany jest przez uczestnika we własnym zakresie, chyba, że oferta stanowi inaczej.
19. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek i tożsamość.
20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:
– regulaminów obiektów na których odbywają się zajęcia,
– regulaminu środku transportów którymi uczestnicy będą podróżować.
21. Uczestnik zobowiązany jest zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski.
22. Uczestnicy mają obowiązek posiadania kasków narciarskich podczas uczestniczenia w zajęciach.
23. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.
24. Każdy uczestnik wyjazdu objęty jest ubezpieczeniem wybranym spośród udostępnionych przez organizatora wariantów. Uczestnik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.
25. Uczestnik powinien zjawić się w miejscu i godzinie zbiórki wyznaczonej przez organizatora, w przypadku nie stawienia się na czas organizator zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia zajęć/odjazdu z miejsca zajęć/zbiórki bez uczestnika.
26. Harmonogram, miejsce i godzina szkolenia ustalana jest przez organizatora.
27. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika i nieprzestrzegania regulaminu, lub niestosowania się do poleceń instruktorów i opiekunów uczestnik może zostać odsunięty od uczestnictwa w zajęciach i wyjeździe. Jeśli dotyczy to osoby niepełnoletniej prawny opiekun uczestnika zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania go z zajęć pokrywając wszelkie koszty związane z transportem.
28. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, karnet (zniszczenie, zagubienie).
29. W sytuacji kiedy dziecko, osoba nieletnia w czasie trwania szkolenia nie będzie chciała w nim uczestniczyć lub stan fizyczny, psychiczny będzie uniemożliwiał jej uczestniczenie w szkoleniu, prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego przejęcia opieki nad dzieckiem.
30. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikowanie wizerunku przez Fundację Slowmania w szczególności na stronach internetowych, mediach społecznościowych, broszurach itp. Zgodę na wykorzystanie i publikowanie wizerunku osoby niepełnoletniej w jej imieniu udziela prawny opiekun dziecka. Organizator nie może przenieść prawa do korzystania z wizerunku na inne podmioty oraz oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie wizerunku, w takim przypadku powinien poinformować Organizatora wpisując informację „Nie wyrażam zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku” w pole uwagi w formularzu zgłoszeniowym.
31. Uczestnictwo w wyjazdach i zajęciach organizowanych przez Fundację „SlowMania” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
32. Wyjazdy i wszelkie koszty z nimi związane finansowane są z wpłat dokonanych przez uczestników na rzecz organizatora w ramach odpłatnej działalności statutowej.
33. Jeżeli suma wpłat od uczestników, przekroczy poniesione koszty organizacji (zarówno koszty pośrednie jak i bezpośrednie związane z wyjazdem), organizator zobowiązuje się nadwyżkę środków zwrócić uczestnikom proporcjonalnie do ich wpłat, lub zorganizować dodatkowe świadczenia na rzecz uczestników wyjazdu.
34. Organizator może zmienić niniejszy regulamin. W takim przypadku poinformuje o tym uczestnika wysyłając na podany przez uczestnika w zgłoszeniu adres e-mail lub zamieszczając informację na stronie www.slowmania.pl w dziele aktualności. Uczestnik ma prawo odstąpić od zawartego z organizatorem porozumienia, na podstawie poprzedniego regulaminu, w ciągu 10 dni od wysłania informacji. Uczestnik w takiej sytuacji otrzymuje zwrot dokonanych wpłat. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że uczestnik przystaje na zmienione warunki zawarte w nowym regulaminie.
35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

 

Partnerzy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania na podany adres e-mail informacji handlowych.

FreshMail.pl