RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

(Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679   z   27 kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1))

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Łukasz Olszowy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SlowMania Łukasz Olszowy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 166/29, dalej „SlowMania” lub „Administrator”).

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

adres e-mail: biuro@slowmania.pl

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

a. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej przez nas działalności;
 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z naszą działalnością, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej oferty;
 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach naszej działalności;
 • obsługi reklamacji, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

b. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

c. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SlowMania, którym jest:

 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług bądź usług podmiotów trzecich;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez SlowMania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

d. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie, w ten sam sposób, jak została przez Panią/Pana wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

4. Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?

a. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać ze świadczonych przez nas usług.

b. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

5. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

a. Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

b. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez SlowMania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

c. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

6. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie księgowości, IT oraz w niezbędnym i koniecznym, uzasadnionym umową zakresie, naszym podwykonawcom, to jest podmiotom zapewniającym zakwaterowanie, transport, instruktorom, pilotom, opiekunom, animatorom, ubezpieczycielom. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

7. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

a. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym SlowMania zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Partnerzy