Przedświąteczny konkurs

Opublikowano .

Wygraj szkolenie narciarskie o wartości 500 zł w Alpach, zamienne na nocleg dla 2 osób w agroturystyce Jawornica – Międzygórze​, profesjonalny serwis nart o wartości 90 zł, lub 2 x zniżkę 10% na zakupy w Giełda Nart Teatralna Wrocław​


Zasady są proste:
1. Polub naszą stronę na Facebooku
2. W komentarzu napisz krótki wierszyk (max 150 znaków) z użyciem wszystkich 3 słów: SLOWMANIA, NARTY, ALPY.
3. Udostępnij post konkursowy na swojej osi czasu – będzie to dodatkowy atut przy wyborze zwycięzcy.
4. Nasza komisja wyłoni i nagrodzi 4 najciekawsze hasła.
5. Na zgłoszenia czekamy do 19.12. wyniki podamy pod postem konkursowym 20.12.2018.
Do dzieła!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest SlowMania Łukasz Olszowy, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 166/29, 53-139 Wrocław (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/SlowManiaa (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 4 NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

I Miejsce – darmowe grupowe szkolenie narciarskie o wartości 500 zł przy zakupie wyjazdu narciarskiego w Alpy w sezonie 2019 dla co najmniej 2 osób z oferty Organizatora dostępnej na stronie: www.slowmania.pl/oferty/wyjazdy-narty-snowboard/ (dla nowych klientów w zależności od dostępnych miejsc), zamienne na 1 nocleg w agroturystyce Jawornica Międzygórze Pocztowa 7, 57-514 Międzygórze dla 2 osób w terminie do ustalenia telefonicznie (do wykorzystania do 30 kwietnia w zależności od dostępności miejsc)

II Miejsce – profesjonalny serwis nart o wartości w Giełdzie Nart Teatralna we Wrocławiu o wartości 90 zł (do wykorzystania w sezonie zimowym 2018/2019)

III i IV Miejsce – 10% zniżki na zakupy w Giełdzie Nart Teatralna we Wrocławiu (do wykorzystania w sezonie zimowym 2018/2019)

2. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator , a nagród za 2,3 i 4 miejsce Giełda Nart Teatralna, Teatralna 10, 50-055 Wrocław

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody na rzecz innej osoby, z podaniem danych osoby, której nagroda została przekazana. Zwycięzca może to zrobić w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o otrzymaniu nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/SlowManiaa

2. Konkurs trwa od dnia 14 grudnia 2018 do 19 grudnia 2018 do godz. 24:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) krótkiego wierszyka (maksymalna ilośc znaków 150) z użyciem wymienionych dalej słów: SLOWMANIA , NARTY, ALPY.

b. polubienie Fanpage www.facebook.com/SlowManiaa

c. udostępnienie posta konkursowego na swojej osi czasu będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/SlowManiaa

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 4 zwycięzców.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/SlowManiaa

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.slowmania.pl

Partnerzy